Graduate School of Social Development and Management Strategy (NIDA)

 SSED / 12420 Views

White News (สำนักข่าวไวท์ - ชัดเจน ถูกต้อง เป็นประโยชน์)

สัมภาษณ์สด ผศ.ดร.อาแว มะแส 
วันที่ 28 พ.ค.61


เรื่อง แนวคิดพหุวัฒนธรรมกับการก้บปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้

บทสัมภาษณ์พิเศษ

แนวคิดพหุวัฒนธรรมกับแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้
โดย ผศ.ดร.อาแว มะแส รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า

 

ประเด็น การแก้ปัญหาความขัดแย้งทางความคิด ความไม่เข้าใจกัน จำเป็นอย่างยิ่งที่นักทำงาน

ต้องทำความเข้าใจกับภูมิหลังประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ของดั่งเดิมสู่ยุคโลกาภิวัฒน์

ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายเปิดใจกว้าง ทำกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน คำว่าดอกไม้หลากสีคงอยู่ไม่ไกล

ในทาวปรัชญาการเมือง เขาเปรียบเปรยประมาณว่า สังคมพหุวัฒนธรรมทีดี ควรเกิดการผสมผสานของอัตลักษณ์ของกลุ่มต่างๆ

ที่ยังคงเห็นลักษณะเด่นของส่วนผสมคล้ายถ้วยสลัด (salad bowl) ไม่ใช่ผสมกันแล้วไปต้มจนเละเหมือนหม้อซุปที่ร้อน (Melting Pot) หรือต้มจับฉ่าย ที่ยากจะเห็นลักษระดั้งเดิมของส่วนผสม

Add your comments

Related Videos

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่