GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT STRATEGY (NIDA)

Select your language

ab h

 con monk 1

ขอแสดงความยินดี กับ พระครูสุจิณกัลยาณธรรม วัดศรีมูลเมือง จังหวัดเชียงราย (นักศึกษาเก่า ป.เอก พค. รุ่นที่ 6)
ในโอกาสได้รับรางวัล "ต้นแบบพระสงฆ์ขับเคลื่อนงานสาธารณะสงเคราะห์วิถีพุทธ"
จาก เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

วันพุธที่ 21 ก.ย.65 เวลา 8.30-12.30น.
ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม