รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 28 

    รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 1

   รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ยะลา ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1

   รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม กรณีปกติ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2  

   รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคปกติ ครั้งที่ 2 

   รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ภาคปกติ ครั้งที่ 2 ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อ

  ประกาศ ผลการสอบประมวลความรู้  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม  ครั้งที่ 1/2561

  การจัดสรรทุนสนับสนุนการจัดทำและตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ ปีงบประมาณ2553-57 ให้แก่นักศึกษาฯ

  ประกาศ ผลการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1/2561

   ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กทม. ครั้งที่ 1/2561

  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1
  ประกาศ กำหนดการขั้นตอนการจัดทำและการสอบวิทยานิพนธ์

:: อ่านข่าวและประกาศทั้งหมด ::

 

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม